Công văn 1961/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài

Tải về tại đây: