Công văn 1957/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: