Công văn 185/TCT-CS ngày 14/01/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: