Công văn 176/TCT-DNNCN ngày 14/01/2020

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: