Công văn 1396/CT-TTHT ngày 13/01/2020

Hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn

Tải về tại đây: