Công văn 1394/CT-TTHT ngày 13/01/2020

Lập hóa đơn hàng hóa vay mượn

Tải về tại đây: