Công văn 1305/CT-TTHT ngày 10/01/2020

Chính sách hoàn thuế và khấu trừ thuế

Tải về tại đây: