Công văn 1236/CT-TTHT ngày 10/01/2020

Miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng

Tải về tại đây: