Hợp nhất Thông tư 65/VBHN-BTC ngày 06/12/2019

Hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Tải về tại đây: