Công văn 70/CT-TTHT ngày 02/01/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: