Công văn 5398/TCT-CS ngày 20/12/2019

Thuế nhà thầu đối với trường hợp chuyển tiền nội bộ

Tải về tại đây: