Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về tại đây: