Thông tư 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019

Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về CKS và dịch vụ chứng thực CKS theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa

Tải về tại đây: