Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN

Tải về tại đây: