Công văn 96153/CT-TTHT ngày 25/12/2019

Hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng

Tải về tại đây: