Công văn 96150/CT-TTHT ngày 25/12/2019

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: