Công văn 94414/CT-TTHT ngày 18/12/2019

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: