Công văn 94413/CT-TTHT ngày 18/12/2019

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang

Tải về tại đây: