Công văn 93730/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: