Công văn 92139/CT-TTHT ngày 10/12/2019

Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: