Công văn 92138/CT-TTHT ngày 10/12/2019

Giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: