Công văn 91780/CT-TTHT ngày 09/12/2019

Thời điểm lập hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: