Công văn 91778/CT-TTHT ngày 09/12/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: