Công văn 91454/CT-TTHT ngày 06/12/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: