Công văn 91453/CT-TTHT ngày 06/12/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: