Công văn 9127/CT-TTHT ngày 22/08/2019

Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Tải về tại đây: