Công văn 90807/CT-TTHT ngày 04/12/2019

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Tải về tại đây: