Công văn 90282/CT-TTHT ngày 02/12/2019

Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in

Tải về tại đây: