Công văn 90275/CT-TTHT ngày 02/12/2019

Chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho

Tải về tại đây: