Công văn 90167/CT-TTHT ngày 02/12/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: