Công văn 90157/CT-TTHT ngày 02/12/2019

Chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng

Tải về tại đây: