Công văn 88339/CT-TTHT ngày 25/11/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng mẫu

Tải về tại đây: