Công văn 88335/CT-TTHT ngày 25/11/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3

Tải về tại đây: