Công văn 88333/CT-TTHT ngày 25/11/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ

Tải về tại đây: