Công văn 88133/CT-TTHT ngày 22/11/2019

Trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn

Tải về tại đây: