Công văn 8753/CT-TTHT ngày 19/08/2019

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Tải về tại đây: