Công văn 86239/CT-TTHT ngày 14/11/2019

Chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: