Công văn 84148/CT-TTHT ngày 07/11/2019

Vừa phải trả cổ tức vừa phải nộp tiền thuê đất cho Công ty

Tải về tại đây: