Công văn 83526/CT-TTHT ngày 05/11/2019

Hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: