Công văn 83524/CT-TTHT ngày 05/11/2019

Đồng tiền trên hóa đơn

Tải về tại đây: