Công văn 81593/CT-TTHT ngày 29/10/2019

Điều chỉnh thông tin trên hóa đơn

Tải về tại đây: