Công văn 81366/CT-TTHT ngày 29/10/2019

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp hàng bán bị trả lại

Tải về tại đây: