Công văn 81365/CT-TTHT ngày 29/10/2019

Chính sách thuế nhà thầu đối với phần mềm

Tải về tại đây: