Công văn 80198/CT-TTHT ngày 23/10/2019

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: