Công văn 80194/CT-TTHT ngày 23/10/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: