Công văn 79995/CT-TTHT ngày 22/10/2019

Chính sách thuế về hóa đơn trong trường hợp góp vốn bằng tài sản khi chưa chuyển quyền sử dụng đất

Tải về tại đây: