Công văn 78920/CT-TTHT ngày 17/10/2019

Hóa đơn chứng từ

Tải về tại đây: