Công văn 75666/CT-TTHT ngày 01/10/2019

Hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: