Công văn 5178/TCT-CS ngày 11/12/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: