Công văn 5160/TCT-DNL ngày 10/12/2019

Thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Tải về tại đây: